Platforma SAFE

Dlouhodobé uchovávání dokumentů podle OAIS

Systém SAFE zajišťuje bezpečné dlouhodobé OAIS SAFE READY důvěryhodné uložení dat a metadat včetně jejich efektivní správy a logické ochrany. SAFE je důvěryhodným digitálním repozitářem, kde data jsou ukládána na fyzická média (diskové pole, pásky).

Základní vlastnosti systému SAFE z pohledu dlouhodobé ochrany

 • Soulad s mezinárodními standardy, především s normou OAIS (ISO 14721:2003)
 • Schopnost ukládat popisná, strukturální, technická a administrativní metadata, včetně jejich přizpůsobení aktuálním standardům
 • Bezpečné uložení binárních dat – automatická replikace
 • Logická ochrana uložených dat – otevřené formáty, integrace s migračním workflow
 • Kompatibilita s agendovými informačními systémy založenými na produktu SAFE – společné workflow, využívání transformací, správa uživatelů, SSO (Single sign-on)
SAFE je OAIS ready systém schéma

Co je referenční model OAIS (ISO 14721:2003)

OAIS je model pro archivní systémy (systémy pro uchování digitálních záznamů). Pokud systém splňuje požadavky modelu OAIS, má uživatel systému jistotu nebo záruku, že systém splňuje požadavky na dlouhodobou ochranu.

Jak vypadá systém, který vyhovuje OAIS

Systém, který splňuje požadavky referenčního modelu je chápán jako organizace systémů a lidí, kteří přebírají odpovědnost za dlouhodobé uchování informací a jejich zprostředkování koncovému uživateli.

 • Jak dlouhé je dlouhodobé uchování
  Dlouhodobé uchování znamená uchování po dobu, kdy je třeba zohlednit vlivy měnících se technologií a uživatelských návyků.
 • Jaké role jsou v archivu podle OAIS
  Součástí archivu podle OAIS je producent digitálních záznamů (původce informací),  anagement (správa dat, archivace a uložení, plánování ochrany během uchovávání) a koncový uživatel (spotřebitel, čtenář) digitálních záznamů. Každá z těchto rolí je kompetentní vykonávat činnosti a úkony za účelem využití vlastností systému podle OAIS. Tyto činnosti jsou částečně definovány referenčním modelem OAIS, částečně si je organizace upravuje sama, podle vlastních odlišností, vždy s ohledem na dlouhodobé zachování digitálních záznamů.

Jakým způsobem jsou informace v archivu uloženy

Digitální záznamy jsou zde uloženy jako informační balíčky. Tyto informační balíčky obsahují data (soubory) a popisná data (metadata). Popisná data obsahují informace, která umožňují uživateli pochopit a vyhledat dlouhodobě uložená data (soubory).

Informační balíčky – příjímání, ukládání, vyhledávání
Informační balíčky referenční model rozděluje do 3 typů, každý typ má vlastní sadu popisných (povinných a nepovinných) informací a každý slouží k jinému účelu (přijímání, ukládání a vyhledávání).

 • SIP – soubor informací pro dodávání (soubor podávaných informací) – od producenta /původce
 • AIP – soubor informací pro archivaci (soubor archivovaných informací) – v digitálním archivu
 • DIP – soubor informací pro šíření (soubor informací pro rozšiřování) – směrem k uživateli /spotřebiteli / badateli

Jak je rozdělen funkční model OAIS

Model je rozdělen do samostatných funkčních jednotek

 • Ingest (recepce)
 • Archivní úložiště (storage) – fyzická ochrana bitů tvořících data
 • Plánování ochrany (zachování) – monitoring prostředí v OAIS, zaručuje logickou ochranu s cílem zachování funkčnosti souborů
 • Správa dat (data management) – správa dat a metadat ke všem akcím u všech digitálních záznamů
 • Přístup – umožňuje přístup koncovým uživatelům k informacím v digitálním archivu
 • Administrace (správa) – správa a řízení souborového systému (HW, SW), sledování systému, aktualizace obsahu archivu, dodržování standardů, postupů a poskytování zákaznické podpory