Ochrana osobních údajů

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále „GDPR“).

I.
Základní ustanovení

1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů poskytují informace o způsobu, rozsahu zpracování a ochraně poskytnutých osobních údajů.
2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je AiP Safe s.r.o., IČ 26128012 se sídlem Talichova 807, 266 01 Beroun (dále jen: „správce“).
3. Kontaktní údaje správce jsou info@aipsafe.cz.
4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3. Správce shromažďuje a používá Vámi poskytnuté osobní údaje za následujícími účely:
4. plnění smlouvy/objednávky mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
5. marketingové účely, aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení Vašim potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
6. správce dále může osobní údaje zpracovávat a shromažďovat i bez souhlasu, pokud je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterými jsou např.:

  • o řízení a rozvoj obchodních vztahů, včasné a řádné plnění smluvního závazku mezi Vámi a správcem;
  • o dodržování právních předpisů a zákonných povinností;
  • o zajištění bezpečnosti, ochrana majetku správce, ochrana reputace správce, výkon a obhajoba zákonných práv správce;
  • o pokud je to nezbytné k ochraně Vašich životně důležitých zájmů (nebo životně důležitých zájmů jiné osoby).

IV.
Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje pouze pro dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto zásadách nebo účelů jinak požadovaných smlouvami uzavřenými s třetími stranami, příslušnými zákony či jinými vnitřními předpisy Správce.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
a) podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy;
b) podílející se na zajištění provozu služeb, poskytovatelé podpory v oblasti uchovávání dat a systémů;
c) zajišťující marketingové služby;
d) jiné třetí strany, pokud se jedná o sdílení osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, nebo je to nezbytné:

  • k dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů,
  • k vypracování či podání skutečné či potenciální žaloby nebo k obhajobě před skutečnou či potenciální žalobou nebo
  • k ochraně Vašich životně důležitých zájmů (nebo životně důležitých zájmů jiné osoby)
  • plnění smluv uzavřených mezi Správcem a třetí stranou.

VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
f) právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu
nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, Správce má zaveden Systém managementu bezpečnosti informací v souladu s normou ISO/IEC 27001 a je držitelem příslušného certifikátu.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky kdykoli změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.